ရန္ကုန္ရွိ စက္မႈဇုန္ေဟာင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ သမၼတညႊန္ၾကား | DVB