တုိင္းရင္းသားအရာရွိဗုိလ္ေလာင္းမ်ား က်ဆုံးျခင္း ၄ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳလုပ္ | DVB