ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ပြတ္တိုက္မေနဘဲ ပူးေပါင္းလုပ္ရန္တိုက္တြန္း | DVB