အိႏၵိယတြင္ ဆစ္ခ္ဘာသာေရးပြဲအတြင္း ဗုံးျဖင့္တုိက္ခုိက္၊ လူ ၃ ဦး ေသဆုံး | DVB