ေႁမြမ်ားႏွင့္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေနသည့္ အိႏၵိယ ေႁမြမင္းသားေလး (႐ုပ္သံ) | DVB