ဆိပ္ကမ္းကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးေအာင္ လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္မည္ | DVB