ေအာက္တုိဘာလထဲ ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္ကုိင္ လူ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ရရွိ | DVB