ခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ကို ဖုန္းခိုးသူဟု စြပ္စြဲ႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးခဲ့သူအား ရဲတပ္ဖြဲ႔ကစစ္ေဆးေန | DVB