ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ေျပာ | DVB