ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအသင္း အိႏၵိယကို ႏုိင္ၿပီး အုိလံပစ္ေျခစစ္ပြဲ ဒုတိယအဆင့္ တက္ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) | DVB