သီရိလကၤာသမၼတ၏ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းမႈ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ လက္မခံ

ဓာတ္ပုံ - AFP
သီရိလကၤာတရား႐ုံးခ်ဳပ္ဟာ သမၼတရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမး္မႈကို လက္မခံဘဲ အသနားခံလႊာေတြကို စတင္ၾကားနာေနပါတယ္။ သီရိလကၤာသမၼတ မိုင္သီရီပါလာ ဆီရိီဆန္နာဟာ ႏုိဝင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမး္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္ေန႔မွာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်ငး္ပဖို႔ ေခၚယူလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေစတာမို႔ ႏုိင္ငံတကာ အသုိက္အဝန္းက ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အတုိက္အခံပါတီ ဒုေခါငး္ေဆာင္ ဆာဂ်စ္ပရီမာဒါဆာက “တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ျပ႒ာနး္ထားတဲ့ စည္းကမး္ခ်က္ေတြအတုိင္း လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တရားကပဲ  ေအာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ရာဂ်ာပတ္ဆာဟာလညး္ သမၼတ ဆီရိီဆန္နာနဲ႔ သေဘာကြဲလြဲၿပီး  ရာဂ်ာပတ္ဆာနဲ႔ အမတ္ေဟာင္း ၄၄ ဦးဟာ သမၼတရဲ႕ ပါတီကေန စြန္႔ခြာခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ မဟင္ဒရာ ရာဂ်ာပတ္ဆာက “ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီပဲဆိုတာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိက္အဝန္းအေနနဲ႔ သေဘာေပါက္သင့္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြင့္အာဏာကို ယူတာဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ မညီဘူးလား။ ဒါကို ဒီမုိကေရစီနဲ႔ မညီဘူးလို႔ ခင္ဗွ်ားတို႔ ေျပာေနတာလား” လို႔ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသြားပါတယ္။ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေရာ႔စ္စီစန္နန္ယာေကကလညး္ “က်မတုိ႔ဟာ တရားစီရင္ေရးကေန တဆင့္ သမၼတရဲ႕ အဓိပၸာယ္မရိွတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို တားဆီးၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒနဲ႔အညီ ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ သီရိလကၤာသမၼတက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ရာထူးက ဖယ္ရွားၿပီး ရာဂ်ာပတ္ဆာကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈေတြ ပိုမုိျပငး္ထန္လာခဲ့ပါတယ္။ ရာဂ်ာပတ္ဆာဟာ တ႐ုတ္လိုလားတဲ့ အာဏာရွင္တဦးျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

//
More News
Up