မႏၱေလးတြင္ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ ဖြင့္လွစ္ (ဓာတ္ပုံ) | DVB