ေရြးေကာက္ပြဲစရိတ္မတင္သြင္းသည့္ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူ ၂၇၀ ေက်ာ္ရွိ | DVB