ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည့္ ခရစ္ယာန္အမ်ဳိးသမီးကို လႊတ္ေပးမႈအေပၚ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပ | DVB