အလဲဗင္းမီဒီယာကို စြဲထားသည့္အမႈ ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရ ျပန္႐ုပ္သိမ္း | DVB