အက္တမ္ဗံုးဒီဇိုင္းတီရွပ္ေၾကာင့္ ႐ုပ္သံတင္ဆက္မႈ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ေကေပါ့ပ္အဖြဲ႔ | DVB