ကယ္လီဖုိးနီးယားတြင္ ေတာမီးမ်ား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေလာင္ကၽြမ္း၊ ေဒသခံမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း | DVB