ဂီရိမုန္တုိင္းေၾကာင့္ က်ဳိးေပါက္ခဲ့သည့္ ကာရီဆည္ျပဳျပင္မႈ ၈ ႏွစ္ၾကာအထိမၿပီး၍ ေတာင္သူမ်ား အခက္ႀကံဳ | DVB