တရားမ၀င္သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားကုိ ဇိုမီးလူငယ္အဖြဲ႔ တားျမစ္ | DVB