ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု စီးနင္းလိုက္ပါလာသည့္ကား ေခ်ာင္းထဲထိုးက် | DVB