အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ကေလးမ်ားအား ျဖားေယာင္း အဓမၼက်င့္သည့္ ထိုင္းေဂးစစ္သား ဖမ္းဆီးခံရ | DVB