စပိန္ဘူတာတြင္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းေတြ႔၍ ရထားလမ္း ၂ ခုကို ယာယီပိတ္ | DVB