ျပင္သစ္ ၿပိဳက်အေဆာက္ဦ ၂ ခုေအာက္မွ လူ ၆ ဦးအေလာင္း ေတြ႔ရွိ | DVB