လက္ ၂ ဖက္မပါဘဲ ေလယာဥ္ေမာင္းႏိုင္သည့္ အာဂအမ်ိဳးသမီး (႐ုပ္သံ) | DVB