ၾကည့္႐ႈသူ ၇၃ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါး အာကာသပိုက္ကြန္ေပၚမွ မဂၤလာပြဲ (႐ုပ္သံ) | DVB