ကရင္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စုိးရိမ္ပူပန္စရာျဖစ္လာေနဟု  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ေျပာ | DVB