ေမာ္ရင္ဟုိ အဆင့္အတန္းရွိရွိ အႏုိင္ရယူသင့္ဟု ေပါလ္စခုိး ေဝဖန္ | DVB