တိုက္ႀကီးတြင္ ေတာဆင္႐ုိင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္ႏွင့္ ေျပာင္းခင္းအခ်ဳိ႕ ပ်က္စီး | DVB