‘ဝ’ အထူးေဒသ ပန္ခမ္းက ေတာင္ေပၚေစ်းကေလး (ဓာတ္ပံု) | DVB