အေမရိကန္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ စံခ်ိန္တင္ ေရြးေကာက္ခံရ | DVB