ကခ်င္ စစ္ေဘးဒဏ္ခံရသူမ်ားအတြက္ ယူ႐ိုေငြ ၁၂ သန္း ဆက္လက္ကူညီမည္ | DVB