လူကုိမၾကည့္ဘဲ ပါတီကုိၾကည့္မဲေပးေရး ေႂကြးေၾကာ္သံ  ျပန္သုံးသပ္ေစလို   | DVB