စစ္တပ္ဖမ္းဆီးသြားသည့္ ခရစ္ယာန္ ဓမၼဆရာမအပါအ၀င္ ၁၅ ဦး လြတ္ေျမာက္      | DVB