ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ဘတ္စ္ကားမ်ား အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔မည္ | DVB