လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူ ၂ဦးခန္႔အပ္ | DVB