မယားပါကေလးအား ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္ၿပီး အေလာင္းဖြက္ထားသူကို ဖမ္းဆီး | DVB