တမူးၿမိဳ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵရွင္ တဝက္ခန္႔ မဲေပးရန္ ပ်က္ကြက္ | DVB