ကန္ပက္လက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ယေန႔ညေန ေၾကညာမည္ | DVB