ေပါက္ၿမိဳ႕တြင္ အင္အား ၃.၆ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ | DVB