ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲ႐ံု ၂ တြင္ မဲလာေပးသူတဦးကုိ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB