ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စကားဝိုင္း မႏၱေလးတြင္က်င္းပ | DVB