ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ စိတ္၀င္စားသူျမင့္တက္ေန | DVB