နာဂကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသတြင္ ကေလးငယ္မ်ား ဆက္တိုက္ေသဆံုးေန | DVB