“က်ိဳင္း”နဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္စားျပဳခြင့္အာဏာ (သုတကေဖး) | DVB