ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကို သမၼတအတည္ျပဳ | DVB