ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အာရွ – ပစိဖိတ္ တရားေရးညီလာခံ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ | DVB