ယူပီဒီေဂ်စီအစည္းအေ၀း အပစ္ရပ္ လက္မွတ္မထုိးထားသည့္ ၅ ဖြဲ႔ကုိ ဖိတ္ၾကား | DVB