ေအာင္လံၿမိဳ႕တြင္ အင္အား ၄.၅ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္ လႈပ္ခတ္ | DVB