ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕တြင္ အင္အား ၄.၅ အဆင့္ရွိ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ | DVB