ယာဥ္တုိက္မႈ မျဖစ္ေစရန္ ေဗာ္လ္ဗုိ၏ အလုိအေလွ်ာက္ အေရးေပၚ ဘရိတ္စနစ္ (႐ုပ္သံ) | DVB